Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego
na członka rodziny studenta.

Podstawowym kryterium do ubiegania się o stypendium socjalne jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta oraz członków rodziny studenta
z roku podatkowego poprzedzajacego rok akademicki, na który Świadczenie ma być przyznane. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może być wyższa niż kwota ustalona na dany rok akademicki przez Rektora,
w porozumieniu z Samorządem Studentów i podana w Komunikacie Rektora.

Od 1 października 2018 próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Do członków rodziny studenta na podstawie art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:
Dz.U. z 2016 r.,poz.1842, z późn.zm.) i przy ustalaniu wysokości dochodu studenta ubiegajacego się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

  1. studenta;
  2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione powyżej:

1)  w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a. ukończył 26. rok życia,

b. pozostaje w związku małżeńskim,

c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
    wyższym (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1842, z późn.zm.),

d. osiągnął pełnoletnoletność przebywając w pieczy zastępczej, lub

          2)  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit.a) i b), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1518, z późn.zm.),

d. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt
w złożonym oświadczeniu.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.,poz.1518, z późn.zm.), z uwzględnieniem ust. 2, z zastrzeżeniem że do dochodu nie wlicza się:

  1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
  2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

a)  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b)  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c)  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

 3.   świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;
  4.   świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  5.  stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2016 r.,poz.2032,
z późn.zm.).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie  uwzględniane są świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej z wyłączeniem świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

UWAGA !

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Na zasadzie art. 184 ust. 5 ustawy stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.