Ogłoszenia

Wykaz przychodni Medycyny Pracy na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony poniżej wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2018 rok,  zawiera  spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania uczniów, studentów i kandytatów z zakresu medycyny pracy, bezpłatnie ze skierowaniem ze szkoły lub uczelni. Jest to stan na dzień 12 kwietnia 2018 r. 

Dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa dla studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi

Studenci i doktoranci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będący osobami niepełnosprawnymi, mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w pracesie kształcenia.
Zarządzeniem Rektora nr 82/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. został wprowadzony regulamin przyznawania
w/w dofinansowania oraz wzory dokumentów, między innymi wzór wniosku. Treść Zarządzenia oraz pozostałych wspomnianych dokumentów znajdują się w zakładce Inne. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem
i skorzystania z możliwości pozyskania środków na poprawę swoich warunków kształcenia się, jako osób niepełnosprawnych.

Potwierdzanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni lub szpitalu

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, pamiętaj! Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny. Rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony. Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia. Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się!
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące. Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

 Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

• Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

• Małżonek jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Studencie!Nie oblej egzaminu z eWUŚ!

 Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, zadzwoń

Oddziały NFZ

Dolnośląski - 71 79 79 199

Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700

Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488

Lubuski - 68 328 77 77

Łódzki - 42 275 49 41

Małopolski - 12 29 88 386

Mazowiecki - 22 582 84 42

Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169

Podkarpacki - 17 86 04 003

Podlaski - 85 745 95 62

Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626

Śląski - 32 735 19 00

Świętokrzyski - 41 36 46 288

Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773

Wielkopolski - 800 800 805

Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

Centrala NFZ

Infolinia 800 - 1600

tel. 800 392 976

tel. 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100

tel. 800 190 590

sekretariat@bpp.gov.pl

www.nfz.gov.pl/ewuszdrowotnych finansowanych przez NFZ,

potwierdzić swoje prawo do

świadczeń – w szpitalu, przychodni

Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania

Student lub doktorant podejmując naukę w innym mieście niż to, w którym mieszka, musi pamiętać
o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Studenci i doktoranci, którzy wybiorą lekarza POZ
w miejscu studiowania
( na przykład, aby uzyskać poradę lekarską w chorobie lub zaświadczenie z badania do celów sanitarno - epidemiologicznych ) automatycznie tracą prawo do lekarza POZ w miejscu zamieszkania. Nowa placówka medyczna, do której zapisał się student lub doktorant w ciągu miesiąca informuje NFZ o zmianie lekarza POZ. Biuro Spraw Studenckich uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 581 ) osoby uprawnione do podstawowej opieki zdrowotnej, tj. podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo
do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ , rodzinnego ) 3 razy w roku kalendarzowym
. Zmiany lekarza można dokonać m.in. przy zmianie miejsca zamieszkania, gdy dotychczasowy lekarz POZ nie zawarł umowy z NFZ lub ją stracił, gdy nie jest się zadowolonym z jakości opieki medycznej.
Aby zmienić lekarza, należy złożyć druk deklaracji w rejestracji wybranej przychodni lub praktyki lekarskiej.
Nie obowiązuje rejonizacja. W przypadku wykorzystania wszystkich bezpłatnych możliwości zmiany lekarza POZ,
za każdą kolejną zmianę pacjent zapłaci 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy. Zmiany lekarza można dokonać m.in. przy zmianie miejsca zamieszkania, gdy dotychczasowy lekarz POZ nie zawarł umowy z NFZ
lub ją stracił, gdy nie jest się zadowolonym z jakości opieki medycznej.
Pacjent ma prawo do uzyskania kopii dokumentacji medycznej, w której zapisane są informacje o stanie zdrowia
i leczeniu. Dotychczasowy lekarz ( przychodnia ) ma obowiązek wydać ją na pisemny wniosek i za opłatą
jej wykonania.
Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. studenci
i doktoranci.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w momencie zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, uczelnia wyższa, urzędy pracy, ZUS, KRUS. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie.
Każdy ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
.
Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie,
jak osoba ubezpieczona. Więcej informacji na temat, kto może zgłosić studenta lub doktoranta do ubezpieczenia, znajduje się na tej stronie, w ogłoszeniu o potwierdzaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dotyczy ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV i HCV

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w przypadku narażenia na ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, HBV, HCV student powinien postąpić w następujący sposób :
1)
  jeżeli odbywa praktyki zawodowe lub zajęcia dydaktyczne w granicach m.st. Warszawy,
to ze skierowaniem od prowadzącego zajęcia dydaktyczne, bądź praktyki studenckie zgłasza się niezwłocznie do :
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37   Izba Przyjęć
tel. 022/3355261, 022/3355264, 022/3355265, 022/3355330
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
w godzinach ordynacji tel. 022/33 58 101, 022/33 58 102

Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt WUM;
2)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe poza Warszawą (na terenie całego kraju), to zgodnie z zasadami postępowania poekspozycyjnego opublikowanego na stronie www.aids.gov.pl, zgłasza się niezwłocznie (czas ma istotne znaczenie) do najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego, których wykaz znajduje się na w/w stronie. Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt studenta. WUM nie zwraca kosztów
za wymienione badanie i leki.